Fundació Esment

Projectes que es duen a terme

Dirigit a persones majors de 16 anys amb certificat de discapacitat i a les seves famílies, que vulguin continuar amb la seva formació, obtenir una feina/ocupació, sol·licitar plaça d´habitatge, oci o practicar esport. Valoració per detectar els millors suports per a la persona.

Un equip de professionals treballa en els mateixos centres educatius, si cal, i està en contacte amb els orientadors. És un servei que es dirigeix a famílies i a joves que finalitzen la seva etapa escolar. Es valoren els interessos, competències i necessitats de suport de les persones. Es fa un seguiment en el centre i s’orienta sobre les possibilitats de formació. Hi ha un acompanyament constant (tutories, pràctiques…) i, en finalitzar l’etapa formativa, es tutoritza la cerca d’ofertes formatives, d’ocupació i ocupació.

Comprèn l’etapa de 0 a 16 anys i està integrat per un equip de professionals especialitzats en logopèdia, pedagogia, fisioteràpia, teràpia ocupacional, psicologia i treball social, amb formació especialitzada en atenció primerenca, integració sensorial, atenció familiar, neurodesenvolupament i persones amb TEA .

És un equip dinàmic, centrat en les necessitats de la família i s’adapta als canvis que viuen els infants a totes les etapes. Aprofita el joc i les rutines diàries, com a metodologies per a la valoració i atenció.

Donen suport en entorns naturals i reals de l´infant: a casa, a l’escola, als parcs i espais per jugar, a les activitats extraescolars… per facilitar el desenvolupament, l’aprenentatge i l’autonomia personal i familiar en el dia a dia.

En Esment oferim un conjunt de suports perquè la persona pugui desenvolupar el millor itinerari formatiu i/o laboral tenint en compte els seus interessos, necessitats i característiques.

L’objectiu és capacitar a la persona i dotar-la de les competències necessàries perquè aconsegueixi una inserció soci laboral i/o una ocupació amb sentit.

Servei ocupacional:

  • Les persones que estan en el servei ocupacional participen en les activitats  Esment  (Esment Alimentació,  Esment Neteja  Mi Bugaderia,  Esment  Jardineria, Esment Impremta, Oficina i Esment Guies). Estan en entorns laborals reals i tenen una ocupació amb sentit.

Centre de dia: 

  • El centre de dia es dirigeix a persones amb una necessitat de suport més extens. Es realitzen activitats on la persona té un rol actiu i participatiu. Els grups són petits i, si la persona ho desitja, també es presten suports individuals.

Model d´habitatge que s´adapta a les possibilitats i necessitats de les persones en tots els seus moment vitals. Donem suport en les activitats de la vida diària (higiene personal, alimentació, compres…), gestió econòmica, activitats d´oci i en la comunitat. Treballem amb els entorns naturals: el barri, la família, la comunitat…per a que, aquests es converteixin en un suport.

Suport a famílies

  • Som aliats de les famílies. Les escoltem, acompanyem i orientem en qualsevol tema relacionat amb el seu familiar. Tenim un pla de formació que es dissenya en funció de les demandes i necessitats familiars.

Ocio

  • Ofereix oportunitats per gaudir del temps lliure i millorar el benestar físic, emocional i social de les persones amb necessitats de suport mitjançant activitats de lleure i espais de trobada per impulsar les relacions d’amistat.

Característiques de les persones ateses

Som una organització que va néixer l’any 1962 perquè les persones amb discapacitat intel·lectual i les famílies poguessin gaudir de les seves vides.

Des del principi, l’entitat ha estat centrada en la protecció i la defensa dels drets de les persones i de les seves famílies (dret a una imatge digna, a una ocupació, a un habitatge, a poder triar els suports segons les necessitats, a poder gaudir de relacions significatives…).

Amb el pas del temps, l’entitat ha evolucionat i comparteix la manera de treballar amb persones que tenen altres necessitats. Els valors, que constitueixen la base sobre la qual es recolza l’entitat, s’han adaptat i adequant als canvis que requereixen els nous temps.

L’activitat essencial de l’organització és la nostra manera d’acompanyar les persones i de fer les coses: amb cura, cura i parant atenció als detalls. La paraula mallorquina que descriu aquesta actitud és esment. Un terme que forma part del patrimoni de la nostra marca des de fa anys.

Perfil del voluntariat i funcions

Persones majors de 16 anys amb il·lusió, sensibilitat social i temps lliure per gaudir amb altres persones.

Donar suport a persones amb necessitats en l’àmbit del temps lliure per millorar la seva autonomia, inclusió i relacions socials.

Esment